top of page

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 

1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží objednané prostřednictvím svých e-shopů záruku 24 měsíců (není-li u výrobku uvedeno jinak). Reklamační řád je platný pro odběratele (tedy koncové uživatele nebo podnikatelské subjekty). U zakoupeného zboží je přiložena faktura nebo jiný daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list a lze jím prokázat zakoupení produktu. Objednáním a převzetím zboží od dopravce či dodavatele, odběratel souhlasí s Obchodními podmínkami i s tímto reklamačním řádem.

 

2. Latexové balonky nafouknuté héliem vydrží létat minimálně 4 hodiny. Vždy záleží na velikosti balonku a na konkrérních podmínkách (střídání teplot, klimatizace, manipulace s balonky apod.) Konkrétní informace k vlastnostem helia Vám budou sděleny při nákupu obsluhou. Pro nafukování balónků héliem používáme pouze balónky od předních certifikovaných výrobců a balonky jsou k plnění heliem velikostně i druhově určené. Foliové balonky při naplnění heliem vydrží létat 5 i více dnů dle typu materiálu ze kterého je produkt vyroben (microfolie nepropouští helium a má vliv na delší dobu létání). Doba létání je závislá na klimatických podmínkách (teplotě prostředí, klimatizaci, střídání teplot při převozu, vystavení prudkému slunečnímu záření, větru aj.) U balonků nesmí dojít k mechanickému poškození.

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká pokud:

  • zboží bylo poškozeno mechanicky, neodbornou instalací, neúměrným zacházením nebo bylo vystaveno neodpovídajícím klimatickým podmínkám – o doporučeném způsobu zacházení s produktem je spotřebitel informován prodejcem při samotném prodeji nebo je uveden na obalu výrobce či na stránkách našeho e-shopu u popisu prodávaného produktu

  • zboží bylo poškozeno působením živlů ( voda, slunce, aj.)

  • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dané typem výrobku

  • bylo zboží poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem). Zákazník není povinen toto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Pokud zboží převezme, nechá si vystavit od dopravce potvrzení o poškození přepravního obalu nebo přepravovaného obsahu.

4. Kupující je povinen provést po převzetí zboží neprodleně řádnou přejímku zboží a zkontrolovat druh, množství a jakost zboží. V případě neodůvodněného odmítnutí nepoškozené dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím. 

5. Zjevné vady zboží a vady je kupující povinen uplatnit bezodkladně u prodávajícího. Tyto vady, budou-li shledány prodávajícím oprávněnými, budou prodávajícím vyřešeny nejpozději do 30 dní od doručení reklamace, a to dobropisem nebo dodatečným dodáním či výměnou zboží dle dohody smluvních stran. Reklamace vyřizujeme většinou do 3 pracovních dnů a vždy se snažíme o maximální spokojenost našich zákazníků. 

6. O vadách zjištěných při převzetí zboží od dopravce je ve vlastním zájmu kupujícího provést záznam o poškození zásilky s podpisem přímo s dopravcem na odpovídající dodací list nebo zboží v poškozeném obalu nepřijímat

7. Reklamaci vůči prodávajícímu kupující uplatní vždy písemně (pokud není dohodnuto jinak) s uvedením, čeho se reklamovaná vada týká, jak se vada projevuje a k reklamaci přiloží kopii dodacího listu nebo faktury či jiný doklad prokazující nákup zboží. K této reklamaci lze použít reklamační list umístěný na našich stránkách níže. 

 

8. Postup při vrácení poškozeného zboží – zákazník doručí zboží do jakékoliv provozovny prodávajícího buď osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. Vrácení zásilky nemůže být učiněno na dobírku. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku odeslanou jako dobírka nepřevzít. Po navrácení zboží, prodávající postupuje dle reklamačního řádu. Výrobek prodávající vymění nebo opraví na své náklady či vrátí peníze.  Náklady spojené s odesíláním zásilky se nevrací.

 

9. Práva odběratele se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. se všemi příslušnými novelami a zákony o ochraně spotřebitele.

 

Tento reklamační řád je platný od 2.11.2020

bottom of page